Subskrybuj:InformacjeKomentarze
pasek

Tu jesteś: Home » Aktualności, Wiadomości » X Edycja Warsztatów Historyczno-Artystycznych pt.: „Czas Żelaza”

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat na X Edycję Warsztatów Historyczno-Artystycznych pt.: „Czas Żelaza”.

Termin warsztatów: 26. – 30.06.2017 r.

Podczas tegorocznej edycji warsztatów uczestnicy odwiedzą tereny obecnego Mazowsza sprzed dwóch tysięcy lat. Poznają mieszkańców dawnych osad, dowiedzą się jak mieszkali oraz czym zajmowali się na co dzień. Pojawi się również okazja ku poznaniu niezwykłej tajemnicy tych ludzi: umiejętności wytopu żelaza w starożytnych piecach dymarskich. Dzieci staną się budowniczymi, hutnikami i kowalami. Przekonają się też, jak ważną rolę pełniło żelazo wśród ówczesnych społeczności. Codzienne zajęcia urozmaicone będą różnego rodzaju grami i zabawami ruchowymi.

Jak co roku, warsztaty odbywać się będą w Parku Potulickich obok Muzeum, w zaaranżowanej wiosce historycznej, od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00-16:00, a w piątek 9:00- 14:30. W piątek od godz. 18:00 zaplanowany jest Wieczór Otwarty. W cenie warsztatów zapewniamy obiad, materiały plastyczne i edukacyjne, wykwalifikowanych opiekunów grup, wyjątkowych prowadzących oraz (co najważniejsze!) niezapomniane wspomnienia.

Koszt warsztatów: 500 zł.

Zapisy prowadzimy w dni powszednie w dniach: 15.05. – 9.06.2017, w godz. 9:00 – 15:30.

Aby zapisać dziecko na warsztaty, należy dostarczyć do organizatora wypełnioną kartę kwalifikacyjną, zaakceptowany regulamin oraz uiścić opłatę (gotówką bądź przelewem).

Szczegółowy program warsztatów, regulamin oraz kartę kwalifikacyjną można odebrać w Muzeum lub pobrać ze strony internetowej Muzeum: http://mshm.pl/warsztaty-letnie-czas-zelaza-ruszyly-zapisy/

 

Program X Warsztatów Historyczno-Artystycznych pt.: „Czas Zelaża”

PONIEDZIAŁEK 26.06.2017
Pierwszego dnia uczestnicy zostaną wprowadzeni w temat warsztatów. Dzieci poznają także pracę archeologa. W przygotowanych wykopach wyeksplorują pozostałości po osadnictwie sprzed 2000 tysięcy lat. Na wystawie muzealnej dowiedzą się, jak mogło wyglądać życie codzienne ludzi z przełomu er, aby później zaaranżować przestrzeń warsztatową i stworzyć z niej osadę hutniczą. Każdy dostanie pudełko, w którym będzie wykonywał swoją makietę osady.

WTOREK 27.06.2017
Drugiego dnia warsztatów każda grupa będzie stawiać swój piec z gliny. Następnie dzieci poznają surowce używane przy wytopie żelaza. Za pomocą rudy, węgla drzewnego i wapna dzieci wykonają prace plastyczne. W czasie wolnym będą gry i zabawy ruchowe oraz nagrywanie relacji z warsztatów. Na zakończenie z uzyskanych na zajęciach elementów wykonają część makiety.

ŚRODA 28.06.2017
Tego dnia uczestnicy poznają dawne techniki rozniecania ognia. Dowiedzą się jakie rytuały pogrzebowe istniały 2 tysiące lat temu. A tradycje związane z obrzędowością poznają podczas spotkania z szamanem. Stałymi elementami tego dnia będą gry i zabawy w czasie wolnym oraz kontynuacja nagrań. Na zakończenie z uzyskanych na zajęciach elementów wykonanie jakiejś części makiety.

CZWARTEK 29.06.2017
Tego dnia uczestnicy wezmą udział w wytopie żelaza w zbudowanych przez siebie dymarkach. Poznają też ten proces pod względem chemicznym w specjalnym warsztatowym laboratorium. Przejdą szkolenie BHP i pod okiem zielarki przygotują maści i mikstury chroniące zdrowie hutnika. W czasie wolnym odbędą się gry i zabawy, kontynuacja nagrań oraz z uzyskanych na zajęciach elementów wykonanie jakiejś części makiety.

PIĄTEK 30.06.2017
Ostatniego dnia warsztatów dzieci poznają pracę w kuźni i sami będą mogli spróbować zrobić żelazny przedmiot. Poznają też rolę i znaczenie tego surowca dla ludzi 2000 lat temu. W czasie wolnym dokończą nagrania i makiety osad oraz przygotują się do Wieczoru Otwartego.
Na zakończenie warsztatów zostanie zorganizowany Wieczór Otwarty, na który wstęp będą mieli wszyscy chętni. Będzie to artystyczne podsumowanie całego tygodnia warsztatowego
REGULAMIN X WARSZTATÓW HISTORYCZNO-ARTYSTYCZNYCH „CZAS ŻELAZA”
1. Warsztaty odbywają się na terenie parku im. Potulickich w Pruszkowie od 26 czerwca do 30 czerwca 2017r.
2. Organizatorem imprezy jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy; 05-800 Pruszków , plac Jana Pawła II 2; tel./fax (0-22) 758-72-66, e-mail muzeum@mshm.pl.
3. Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką wychowawców od poniedziałku do czwartku od godziny 9:00 do 16:00, w piątek od 9:00 do 14:30.
4. Aby zapisać dziecko na warsztaty należy dostarczyć do organizatora wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz zaakceptowany regulamin (formularze są dostępne na www.mshm.pl lub w siedzibie placówki).
5. Zapisy prowadzimy w dni powszednie od 15 maja do 9 czerwca 2017 roku (w godz. od 9:00 do 15:30), decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.
6. Opłata za warsztaty wynosi 500 zł. Należy ją uiścić przelewem bankowym w terminie od 15 maja do 9 czerwca na konto Bank BGŻ SA 68 2030 0045 1110 0000 0246 2390 tytułem: „Letnie warsztaty dla dzieci” – imię i nazwisko uczestnika (prosimy podać imię i nazwisko każdego uczestnika, jeżeli wpłata jest dokonana dla kilku osób) oraz dane do faktury (imię i nazwisko, adres). Opłatę można także dokonać gotówką w dniu zapisu.
7. Organizator zwraca opłatę w pełnej wysokości, jeżeli nastąpi odwołanie imprezy z jego winy lub w razie rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach do 7 dni przed ich rozpoczęciem, natomiast 50 % opłaty, jeżeli rezygnacja nastąpi w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
8. Organizator nie zwraca wpłaty, jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztatach po ich rozpoczęciu.
9. Uczestnicy mają obowiązek:
• podporządkowywać się poleceniom opiekunów i prowadzących zajęcia,
• przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
• brać udział w realizacji programu warsztatów,
• szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
• nie oddalać się z miejsca trwania warsztatów,
• przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny.
10. Organizator wprowadza zakaz używania telefonów komórkowych przez uczestników w czasie zajęć.
11. Za materialne szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub ich opiekunowie prawni.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych, a w szczególności: telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych rzeczy wartościowych.
13. Samowolne oddalenie się z miejsca odbywania się warsztatów, niezdyscyplinowanie i nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w imprezie.
14. Rodzice są odpowiedzialni za przyprowadzenie dziecka na miejsce warsztatów oraz jego odbiór po zakończeniu zajęć, albo złożą inne oświadczenie:

Dane rodzica/opiekuna prawnego dziecka
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………………. Osoby upoważnione do odbioru dziecka: (imię i nazwisko, adres, telefon) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dziecko może samodzielnie przychodzić na warsztaty i wracać do domu po jego zakończeniu TAK NIE (właściwe podkreślić) ………………………………… podpis rodzica/opiekuna prawnego
15. Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego dziecka:
a) niniejszym oświadczam, że zezwalam mojemu synowi/ córce na uczestnictwo w zajęciach programowych warsztatów;
b) oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa dziecka w warsztatach oraz regulamin;
c) stwierdzam, że podałem wszystkie istotne informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki;
d) w razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na podjęcie odpowiednich działań(pierwsza pomoc, wezwanie pogotowia ratunkowego),
e) wyrażam zgodę na publikację zdjęć z warsztatów w internecie, a także na wykorzystanie ich przez Organizatora w celach promocyjnych na plakatach, ulotkach i innych polach eksploatacji.
f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 z 1997 roku.
16. Organizator zastrzega, że w żadnym wypadku nie będzie udostępniać materiałów fotograficznych, o których mowa w pkt. 15e innym firmom, instytucjom i osobom trzecim w celach komercyjnych.
17. PESEL uczestnika (do ubezpieczenia) ……………………………………..
18. Prosimy podać wzrost dziecka ……………… oraz obwód w pasie ……………….
Z treścią powyższego Regulaminu zapoznałem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego treść.
Data………………………… Podpis rodzica………………………………………

 

 

 

 

© 2017 www.gpr24.pl · Subskrybuj:InformacjeKomentarze · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress